Vijesti


Izmjena natječajne dokumentacije Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima

Sukladno odredbama članka 12. stavka 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), mijenja se natječajna dokumentacija Poziva za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2017. godini.