Popis pitanja i odgovora po Natječaju za prijavu projekata udruga u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga

1. Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Ured za suzbijanje zlouporabe droga raspisali su 21.ožujka 2017. Natječaj za prijavu projekata u Republici Hrvatskoj za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga za 2017. godinu,  za financijsku potporu projekte koji doprinose prevenciji ovisnosti i suzbijanju zlouporabe droga.
Molimo Vas da li nam možete odgovoriti odnosi li se natječaj samo na udruge ili i na zdravstvene organizacije koje se bave problemima s područja  prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga?

Odgovor:
Projekte na ovogodišnji natječaj mogu prijaviti isključivo udruge te na ovaj natječaj svoje projekte ne mogu prijaviti zdravstvene organizacije odnosno županijski Zavodi za javno zdravstvo.


2. Ovim putem šaljemo upit vezan za Natječaj projekata u Republici Hrvatskoj za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz
dijela prihoda od igara na sreću u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga za 2017. godinu.
Da li je kod prijave projekata prevencije gdje su ciljana skupina korisnici poludnevnog programa Doma za odgoj djece i mladeži temeljem rješenja
Centra za socijalnu skrb potrebna suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja i mišljenje AZOO-a?
Napominjemo da smo u Domu za odgoj djece i mladeži s istom ciljanom skupinom provodili 2 godine (2015. i 2016.) program prevencije prilikom čega nam nije trebala navedena suglasnost i mišljenje.

Odgovor:
Sukladno Uputama za prijavitelje, projekti koji se provode u školama i drugim odgojno-obrazovnim ustanovama moraju imati prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja i mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje ili Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje. Ukoliko se vaš projekt provodi u Domu za odgoj djece i mladeži za isti nije potrebna navedena suglasnost budući se radi o javnoj ustanovi socijalne skrbi, uz napomenu da ukoliko se projekt prijavljuje u prioritetu PI.A2 i PI.A3 obavezno se mora provoditi u partnerstvu s javnim ustanovama socijalne skrbi i drugim ustanovama koje skrbe i pružaju usluge djeci i mladima rizičnog ponašanja te djeluju na području provedbe projekta.

 

3. U obrascu A5 uputama za prijavitelje pod točkom 3.1. Dokumentacija za natječaj 11 dokument je Dokaz o tome da je predan zahtjev za izdavanje suglasnosti Ministarstvu znanosti i obrazovanja za projekte koji se provode u školama i zatraženo mišljenje AZOO-e/ASOO-ih (preslika dopisa-zamolbe)
Molim Vas da objasnite na koji način možemo dobiti suglasnost? 

Odgovor:
Slijedom vašeg upita, upućujemo Vas da je za dobivanje predmetne suglasnosti potrebno da uputite dopis Ministarstvu znanosti i obrazovanja u kojem ćete navesti informacije vezane za projekt te zamoliti dostavu suglasnosti/mišljenja da li je projekt prikladan za provedbu u školi. U dokumentaciji koju ćete dostaviti prilikom prijave na Natječaj, priložit ćete i presliku navedenog dopisa koji ste uputili Ministarstvu.

 

4. Centar mladih Belišće u apliciranom projektu biti će nositelj projekta te će uključiti partnere s kojima je projektna ideja i zamišljena. Ono što nam predstavlja nepoznanicu je u  B1 opisnom obrascu niz podataka koje trebamo upisat za partnere koji nisu organizacije civilnog društva nego lokalne institucije?

Odgovor:
Udruga projekt u prioritetnim područjima može prijaviti u partnerstvu s drugim udrugama, socijalnim zadrugama, javnim ustanovama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ako se projekt prijavljuje u partnerstvu s udrugom, udruga koja je partner mora ispunjavati iste uvjete navedene u Uputama za prijavitelje pod točkom a) Opći uvjeti prijave kao i udruga prijavitelj, izuzev uvjeta da djeluje u jednom od prioritetnih područja aktivnosti raspisanih natječajem.
Ako se radi o partnerima koji nisu udruge već primjerice javne ustanove ili jedinice lokalne samouprave, onda će se u opisnom obrascu za takvu vrstu partnera navesti podaci koji su sukladni njihovom formalnom statusu.
Napominjemo da  državni službenici ili drugi zaposlenici tijela regionalne ili lokalne uprave te javnih ustanova, koji u ovom natječaju sudjeluju kao partneri, za svoj doprinos projektu ne smiju primati nikakve dodatne naknade, osim svog osobnog dohotka u tijelu/ustanovi u kojoj rade. Osobni dohoci državnih službenika ili drugih zaposlenika tijela regionalne i lokalne uprave te javnih ustanova smiju se prikazati kao doprinos u obliku sufinanciranja od strane partnera. Također, institucije mogu biti uključene u aktivnosti projekta, kao suradnici na projektu što je različito od statusa partnera. Suradnici mogu imati aktivnu ulogu u projektu, ali ne mogu primiti sredstva iz proračuna projekta, osim za dnevnice i putne troškove svojih djelatnika za sudjelovanje u aktivnostima projekta. Suradnici ne moraju zadovoljavati kriterije prihvatljivosti koji se odnose na prijavitelje i partnere na projektu.

 

5. Planiramo prijaviti isti projekt prevencije na trenutačno objavljeni natječaj. Odobreni projekt je dobio suglasnost od Agencije za obrazovanje za rad u srednjim školama prošle godine, i isti trenutačno provodimo. Zanima nas moramo li opet ishoditi dozvolu od Ministarstva obrazovanja i Agencije za obrazovanje ili prošlogodišnja i dalje vrijedi?

Odgovor:
Nastavno na vaš upit, obavještavamo Vas da je u Uputama za prijavitelje navedeno da Dokumenti koji se trebaju dostaviti prije potpisivanja ugovora su između ostalih i suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja i mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje i Agencije za strukovno obrazovanje (ne starije od 3 godine) ako je provedba projekta predviđena u odgojno-obrazovnoj ustanovi te Agencije za strukovno obrazovanje ako se projekt provodi u srednjim strukovnim školama. Dakle, suglasnot je valjana ukoliko nije starija od 3 godine.

 

6. Udruga za kreativni socijalni rad planira prijaviti projektni prijedlog na objavljeni Natječaj za prijavu projekata udruga u Republici Hrvatskoj za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga za 2017. godinu. pod prioritetno područje PII A.1. Projekti pomoći u prekvalifikaciji, doškolovanju i pronalaženju zaposlenja liječenim ovisnicima. Pitanje je da li možemo prijaviti prekvalifikaciju i doškolovanje u zatvorskom sustavu s ovisnicima koji su ujedno i zatvorenici odnosno nalaze se na izdržavanju kazne zatvora?

Odgovor:
Sukladno Uputama za Natječaj za prijavu projekata udruga u Republici Hrvatskoj za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga za 2017. godinu, pod prioritetom PII A.1. Projekti pomoći u prekvalifikaciji, doškolovanju i pronalaženju zaposlenja liječenim ovisnicima nisu uključene aktivnosti koji se odnose na prekvalifikaciju i doškolovanje u zatvorskom sustavu s ovisnicima koji su ujedno i zatvorenici. Naime, navedene aktivnosti su u nadležnosti  Ministarstva pravosuđa te će se financirati, ukoliko ih navedeno ministarstvo odredi kao prioritet za ovu godinu, u okviru cjelovitog samostalnog Natječaj koje Ministarstvo planira provesti za sva prioritetna područja iz svoje nadležnosti.

 

7. Mi smo udruga tj Klub jedrenja na dasci Južina s otoka Raba,bavimo se jedrenjem na dasci,organiziramio regate klupske, organiziramo tečajeve jedrernja na dasci. Zanima nas na koju adresu se šalje za natječaj  prevencije ovisnosti i suzbijanju zlouporabe droga da se prijave za financijsku potporu udruzi i dali mi ko udruga koja se bavimo jedriličarstvom imamo pravo na to.

Odgovor:
U Uputama za prijavitelje, pod točkom 3.4. Gdje i kako poslati prijavu te u izmjeni natječajne dokumentacije od 28. ožujka 2017. (dostupno na https://drogeiovisnosti.gov.hr/vijesti/objavljen-poziv-za-prijavu-na-javni-natjecaj-projekata-u-republici-hrvatskoj-za-dodjelu-financijskih-sredstava-u-okviru-raspolozivih-sredstava-iz-dijela-prihoda-od-igara-na-srecu/1252 ), navedene su informacije gdje, kome i kako se šalju prijave na natječaj pa Vas upućujemo da iste pročitate.

Također, u Uputama za prijavitelje navedeno je pod točkom 2.1.Uvjeti prijave za udruge, a) Opći uvjeti prijave, koja udruga se smatra prihvatljivim prijaviteljem. Jedan od uvjeta je da udruga djeluje u jednom od prioritetnih područja aktivnosti raspisanih natječajem što treba biti razvidno u Statutu udruge.

 

8. zanima nas ukoliko je partner Centar za socijalnu skrb (u našem slučaju su to Czss Rijeka, Czss Crikvenica, Czss Opatija, Czss Krk) je li potrebno dostaviti njihov izvadak iz sudskog registra? Ukoliko je odgovor da trebamo dostaviti izvadak, mora li on biti original i koliko star?

Odgovor:
Ukoliko se projekt prijavljuje u partnerstvu s javnom ustanovom što je slučaj kod Vas, navedena ustanova mora biti upisana u sudski registar. Budući je sudski registar javno dostupan online, uz prijavu nije potrebno dostaviti papirnati izvadak budući će se navedeni uvjet provjeravati od strane povjerenstva za otvaranje prijava na Natječaj i provjeru propisanih uvjeta neposrednim uvidom u sudski registar, prilikom ocjene formalnih uvjeta dostavljenih prijava.

 

9. Poštovani, imamo dva pitanja u svezi Poziva za prijavu udruga na javni Natječaj:

1. Ukoliko imamo dva ili više partnera na projektu da li za svakog partnera radimo posebnu Izjavu o partnerstvu ili je jedna Izjava o partnerstvu na kojoj nam se potpišu svi partneri?

2. Partner na projektu nam je Pučko otvoreno učilište koji će provesti tri osposobljavanja, u rubrici izvoditelji aktivnosti u Opisnom obrascu od strane partnera Pučko otvoreno učilište nam mora dati imena profesora koji će provesti osposobljavanja i za svakog izvoditelja aktivnosti moramo popuniti obrazac izvoditelja aktivnosti, zanima nas tko onda popisuje izjavu izvoditelj aktivnosti tj.profesor koji će provoditi osposobljavanje ili pravna osoba tj.Pučko otvoreno učilište?

Odgovor:
Na stranici 23. u Uputama za prijavitelje navedeno je pod rubrikom Napomena da prijavitelj dostavlja dokument naveden pod rednim brojem 4. (Izjavu o partnerstvu) za svakog partner u provedbi projekta, dakle za svakog partnera potrebna je posebna Izjavu o partnerstvu.

Vezano za izjavu izvoditelja aktivnosti, kod izvoditelja aktivnosti, u vašem slučaju,  potrebno je navesti ime i prezime fizičke osobe koja će aktivnost osposobljavanja konkretno  provesti, a budući se radi o izvoditeljima koji su djelatnici pravne osobe koja vam je partner ili su s njom na neki drugi način u poslovnom odnosu, izjavu potpisuje pravna osoba ovlaštena za zastupanje izvoditelja odnosno Pučko otvoreno učilište.

 

10. Vezano za prijavu projekta udruga u RH za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga za 2017. godinu, zanima me dali se može javiti na natječaj Gradsko društvo Crvenog križa sa projektom resocijalizacije ovisnika o alkoholu (liječenih alkoholičara)?

Odgovor:
Gradsko društvo Crvenog križa može na ovaj Natječaj prijaviti projekt ukoliko isti ne uključuje aktivnosti za čije financiranje postoje pozicije u Državnom proračunu sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu.

Također,  jedan od uvjeta koji mora biti ispunjen za prihvatljive prijavitelje je da djeluju u jednom od prioritetnih područja aktivnosti (u koje spada i resocijalizacija ovisnika o alkoholu) raspisanih natječajem što treba biti razvidno u Statutu udruge.

 

11. Molimo Vas za pomoć oko tumačenja sljedeće odredbe Natječaja u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga za 2017. godine:
„Prihvatljivim prijaviteljima smatra se udruga koja udovoljava sljedećim općim uvjetima:
- upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske i djeluje na području Republike Hrvatske najmanje 1 godinu zaključno s danom objave natječaja te djeluje u jednom od prioritetnih područja aktivnosti raspisanih natječajem što treba biti razvidno u Statutu udruge“

U nastavku šaljemo dijelove Statuta koji po nama ukazuju na djelovanje Udruge u PI. PROJEKTI PREVENCIJE OVISNOSTI- PI. A  PROJEKTI PREVENCIJE OVISNOSTI- PI.A1.  Projekti univerzalne prevencije, te Vas molimo za pojašnjenje i odgovor da li se uklapamo za prijavu projekta na ovo područje?

„Udruga sukladno ciljevima djeluje na područjima:
1)      demokratska politička kultura:
a)      prevencija nasilja
2)      ljudska prava:
a)      suzbijanje i zaštita od diskriminacije:
•    zaštita prava djece
•    zaštita prava mladih
3)      međunarodna suradnja:
a)      razvojna suradnja:
•    obrazovanje
•    unapređenje zdravlja
4)      obrazovanje, znanost i istraživanje:
a)      odgoj i obrazovanje:
•    razvoj i promicanje odgoja i obrazovanja
•    izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje
•    odgoj i obrazovanje za aktivno sudjelovanje u razvoju demokratske kulture
•    odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje ljudskih prava
•    odgoj i obrazovanje za održivi razvoj, zdrave načine života i očuvanje prirode
5)      socijalna djelatnost:
a)      socijalna pomoć i podrška:
•    pomoć i podrška djeci
•    pomoć i podrška mladima
•    pomoć i podrška osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti
•    pomoć i podrška obitelji
b)      socijalne usluge:
•    savjetovanje i pomaganje
•    psihosocijalna podrška
•    prevencija nasilja
•    stručna pomoć i podrška
Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge jesu:
•      organiziranje i pružanje psihosocijalnih usluga kroz individualni i/ili grupni rad
•      psihosocijalna podrška pojedincima, obiteljima te specifičnim grupama kao što su djeca iz materijalno i socijalno ugroženih obitelji, mlade osobe koje izlaze iz sustava socijalne skrbi (naknadna skrb), dugotrajno nezaposleni mladi  iz sustava socijalne skrbi i dr.
•      organiziranje i provođenje individualne i/ili grupne edukacije djece, mladih, odraslih osoba, organizacija civilnog društva (udruga), državnih organizacija i ustanova putem predavanja, seminara i radionica
•      zaštita i promicanje/zagovaranje prava djece i mladih
•      ostvarivanje suradnje s državnim tijelima, ustanovama i organizacijama iz sustava socijalne skrbi te prosvjetnim, zdravstvenim  i drugim ustanovama koje skrbe o djeci i obitelji
•      jačanje kapaciteta predstavnika javnih i državnih institucija i ustanova u pružanju usluga ugroženim kategorijama u društvu koje imaju za cilj jačanje obitelji i djece kroz organiziranje treninga, seminara, radionica, konferencija i sl.“

Odgovor:

Prema dostavljenim područjima djelovanja, vaša udruga može biti prihvatljiv prijavitelj.

Ujedno skrećemo pozornost ukoliko su aktivnosti projekta koji planirate prijaviti usmjerene na rizičnu djecu i mlade (npr iz socijalno ugroženih obitelji) onda se projekt prijavljuje pod PI.A2. Projekti selektivne prevencije, a ako se radi o projektu čije aktivnosti su namijenjene općoj populaciji koja nije identificirana na osnovi individualnog rizika, pod PI.A1. Projekti univerzalne prevencije.

 

12. U Uputama za prijavitelje pod točkom 2.3.1. Prihvatljivi izravni troškovi za udruge, navedeno je kako je maksimalni iznos dnevnice za službeno putovanje 150,00 kn, dok je temeljem novog Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama određena visina dnevnice u iznosu
170,00 kn dnevno. Ove odredbe navedenog Ugovora vrijede od 1. kolovoza 2017. godine. Stoga želimo provjeriti koji iznos smije biti predviđen u troškovniku projekta?

Također, u Uputama za prijavitelje nabrojani su kriteriji koje mora ispunjavati partner, ukoliko je partner Udruga ili Javna ustanova. Nas zanima koji su kriteriji koje mora ispunjavati partnerska organizacija, ukoliko je partner Zadruga?

Odgovor:

Budući je na snazi  Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (tzv. kratkotrajni TKU) kojim je za sve javne službe visina dnevnice određena u iznosu 170,00 kn te je time automatski, na temelju čl. 9. st. 2. Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Nar. nov., br. 123/16.) na 170,00 kn povećana visina tuzemne dnevnice i za državne službenike i namještenike, iznos dnevnice može se planirati u iznosu od 170 kn (ukupni  iznos projekta mora ostati u okviru gornjih maksimalnih iznosa propisanih natječajnom dokumentacijom). Napominjemo da su navedeni kolektivni ugovori na snazi najduže do 1. kolovoza 2017., a ne od 1. kolovoza 2017. Budući da će se po ovom Natječaju financirati jednogodišnji projekti koji će se provoditi u vremenskom razdoblju od 1. rujna 2017. do 1. rujna 2018. godine, ukoliko nakon 1. kolovoza 2017. dođe do promjene visine dnevnice, proračuni projekta kojima će se dodijeliti financijska potpora revidirat će se, u tom djelu, sukladno važećim propisima.

Ukoliko je partner na projektu socijalna zadruga ista treba biti osnovana temeljem Zakona o zadrugama, dok posebni kriteriji za partnera koji je socijalna zadruga nisu predviđeni.

 

13. Vezano za prijavu projekta udruga u RH za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga za 2017. godinu, zanima me dali se može javiti na natječaj Gradsko društvo Crvenog križa sa projektom resocijalizacije ovisnika o alkoholu (liječenih alkoholičara)?

Odgovor:
Gradsko društvo Crvenog križa može na ovaj Natječaj prijaviti projekt ukoliko isti ne uključuje aktivnosti za čije financiranje postoje pozicije u Državnom proračunu sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu.
Također,  jedan od uvjeta koji mora biti ispunjen za prihvatljive prijavitelje je da djeluju u jednom od prioritetnih područja aktivnosti (u koje spada i resocijalizacija ovisnika o alkoholu) raspisanih natječajem što treba biti razvidno u Statutu udruge.