VAŽNO! Izmjena natječajne dokumentacije Poziva za prijavu na javni Natječaj projekata/programa udruga i zdravstvenih organizacija

Izmjena natječajne dokumentacije Poziva za prijavu na javni Natječaj projekata/programa udruga i zdravstvenih organizacija u Republici Hrvatskoj za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga za 2016. godinu

Sukladno članku 12. stavku 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne Novine“, broj 26/15) u okviru Poziva za prijavu na javni Natječaj projekata/programa udruga i zdravstvenih organizacija u Republici Hrvatskoj za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga za 2016. godinu koji je objavljen 08. srpnja 2016. na mrežnim stranicama Ureda za suzbijanje zlouporabe droga, dopunjuju se i mijenjaju Upute za prijavitelje:

U Uputama za prijavitelje:

Na stranici 14 u točci 2.1. a) Opći uvjeti prijave, gdje se navodi: „Projekt se provodi u minimalno jednoj županiji na području minimalno tri (3) jedinice lokalne samouprave (gradovi/općine)“, dodaje se Napomena: „Navedeni uvjet ne odnosi se na projekte koji se prijavljuju u podpodručju PIII. A.4.”

Share