Statut zaklade Kajo Dadić

Na temelju članka 20. Zakona o zakladama i fundacijama (Narodne novine broj 36/95 i 64/01) upraviteljica Zaklade “Kajo Dadić” (u daljnjem tekstu: Zaklada) Rada Mužinić predlaže Ministarstvu uprave dana 21. srpnja 2014.g. pročišćeni tekst Statuta Zaklade “Kajo Dadić”.
Pročišćeni tekst Statuta Zaklade “Kajo Dadić”obuhvaća pročišćeni tekst Statuta Zaklade “Kajo Dadić” od 6. svibnja 2011. godine i tekst Izmjena i dopuna pročišćenog teksta Statuta Zaklade donesenih na 49. sjednici Upravnog odbora Zaklade “Kajo Dadić” održane 21. srpnja 2014.g.

 

Statut Zaklade “Kajo Dadić”
(pročišćeni tekst)

 
I  OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim se Statutom uređuju pitanja imena, sjedišta, imovine, svrhe, načina upravljanja i druga pitanja koja, temeljem članka 18. Zakona o zakladama i fundacijama, mora sadržavati Statut. 
Zaklada je osnovana odlukom o osnivanju koju je na prijedlog Upravnog odbora Udruge “MI” Split iz Splita (u daljnjem tekstu : Zakladnik) donijela Skupština Udruge “MI” dana 13.veljače 2004.g.
Osnivanje Zaklade odobreno je rješenjem Središnjeg državnog ureda za upravu, dana 15. studenoga 2004.g. Klasa: UP/I-230-01/04-01/28 URBROJ: 515-03-04-5.

 

Članak 2.

Ime zaklade glasi: Zaklada «Kajo Dadić «.
Engleski naziv Zaklade je: « Kajo Dadić « Foundation.
Sjedište Zaklade je u Splitu, Sinjska 7.
Zakladu predstavlja i zastupa neograničeno Upravitelj/ica.
Zaklada je pravna osoba.

 

Članak 3.

Zaklada posjeduje pečat. Pečat Zaklade je okruglog oblika, promjera 40 mm. Uz obod je ispisano:  Zaklada , a u sredini  « Kajo Dadić «.
Pečat čuva i ovlašten/na je njime se koristiti Upravitelj/ica Zaklade.

 

Članak 4.

Zakladi mogu, kao podupiratelji, pristupiti domaće ili strane fizičke i pravne osobe koje prihvati Upravni odbor i koji potpisom pristupnice preuzmu prava i obveze utvrđene aktima Zaklade.
(2) Podupiratelji se obvezuju da će godišnje doprinositi i do 31. ožujka tekuće godine u korist Zaklade uplatiti: - pravne osobe iznos od najmanje 5000,00 kn (pet tisuća kuna) - fizičke osobe iznos od najmanje 500,00 kn (petsto kuna)
(3) Zaklada svakom podupiratelju dostavlja prigodnu zahvalnicu.
(4) Podupiratelji nemaju pravo sudjelovanja u podjeli stečajne ili likvidacijske mase Zaklade.

                                                           

 

II  IMOVINA ZAKLADE
Članak 5.

1. Osnovnu imovinu Zaklade čini novčani iznos od 20.000,00 kuna
2. Sredstva Zaklade i imovinu Zaklade čine i:
a)      doprinosi (novčani i materijalna dobra) koje unose utemeljitelji i podupiratelji
b)      sredstva prikupljena iz raznih izvora u zakladne svrhe
c)      prihodi od osnovne imovine (kamate, oročenja i ostali prihodi)
d)      nekretnine i pokretnine darovane ili oporučno ostavljene u zakladne svrhe
 

 

III  SVRHA ZAKLADE
 Članak 6.

Svrha Zaklade je:

 • poticanje razvoja civilnog društva i međusektorske suradnje;
 • pružanje financijske pomoći učenicima i studentima;
 • razvoj filantropije i humanitarno djelovanje.

 

Članak 7.

U cilju ostvarivanja svrhe Zaklade utvrđene člankom 6. ovog Statuta, Zaklada  u okviru svojih mogućnosti, pruža  stručnu  i financijsku potporu programima koji potiču održivost neprofitnog sektora, međusektorsku suradnju, građanske inicijative, filantropiju, volonterstvo, humanitarni rad te unapređuju demokratske institucije društva, kao i drugim programima kojima se ostvaruje temeljna svrha Zaklade.
Zaklada financira programe iz stavka 1. ovoga članka na načelima javnosti , ekonomičnosti i učinkovitosti.

 

Članak 8.

U cilju ostvarivanja zakladne svrhe pružanja financijske pomoći učenicima i studentima, Zaklada će  u okviru svojih mogućnosti, financijski pomoći u školovanju  najmanje jednog učenika odnosno studenta.

 

Članak 9.

Zaklada se obvezuje po završetku jednog ciklusa stipendiranja ili neispunjenja uvjeta za nastavak stipendiranja nekog od stipendista objaviti novi javni natječaj.
Na natječaj se mogu javiti redovni studenti, odnosno učenici srednjih škola koji su redovno upisani u sljedeću školsku godinu i mogu dokazati svoj teži materijalni status sukladno Pravilima o načinu i uvjetima za dodjelu financijske pomoći za školovanje učenika i studenata iz socijalno ugroženih obitelji.
Odluku o dodjeli i vrsti potpore donosi Upravni odbor Zaklade.
Iz sredstava Zaklade ne može se pružiti potpora izvanrednim studentima, studentima koji pohađaju studij uz rad ili učenicima koji nemaju uvjete za redovan upis, te osobi koja se bavi djelatnošću u bilo kojem smislu suprotnom želji i izraženoj namjeri zakladnika.

 

IV  TIJELA ZAKLADE
Članak 10. 

Tijela Zaklade su Upravni odbor i Upravitelj/ica Zaklade.
Pomoćna tijela Zaklade su: Programski odbor i druga stalna i privremena (ad) pomoćna tijela koja se osnivaju odlukom Upravnog odbora ili Upravitelja/ice Zaklade.
Način rada  pomoćnih tijela Zaklade pobliže će se urediti Poslovnikom.

 

Članak 11. 

Zakladom upravlja Upravni odbor Zaklade koji ima pet (5) članova.
Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.
Članove Upravnog odbora bira i razrješuje Zakladnik, a najmanje jedan član Upravnog odbora je predstavnik Zakladnika.
U slučaju da članove Upravnog odbora Zakladnik ne izabere/razriješi, njih bira/razrješuje Upravni odbor u suglasnosti s Upraviteljem/icom.
Članovi Upravnog odbora između sebe biraju koordinatora/icu Upravnog odbora. Ako koordinator/ica ne može obavljati svoju dužnost, upravitelj/ica Zaklade preuzima dužnost koordinatora/ice Upravnog odbora.
Koordinator/ica Upravnog odbora sudjeluje u planiranju sjednice i potpisuje odluke koje donosi Upravni odbor.
Članovi Upravnog odbora Zaklade svoju dužnost obavljaju savjesno, u skladu sa zakonima, drugim propisima i Statutom Zaklade, uvijek imajući na umu volju Zakladnika.
Članovi Upravnog odbora Zaklade moraju ispunjavati uvjete utvrđene člankom 21. stavkom 1. Zakona o zakladama i fundacijama.

 

Članak 12.

Mandat člana Upravnog odbora Zaklade prestaje:

 • istekom mandata,
 • ostavkom,
 • smrću.

Člana Upravnog odbora može se razriješiti ako:

 • djeluje suprotno volji Zakladnika i Statutu Zaklade,
 • svojim ponašanjem i javnim istupanjem narušava ugled Zaklade,
 • ne sudjeluje u radu na sjednicama ili na drugi način ne ispunjava svoje obveze,
 • nije sposoban obavljati dužnost člana Upravnog odbora zbog bolesti ili drugih opravdanih  razloga duže od 90 dana.

Odluka o izboru novog člana Upravnog odbora donosi se u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o njegovom razrješenju ili prestanku                  

 

Članak 13.

Članovi Upravnog odbora za svoj su rad odgovorni Zakladniku.

 

Članak 14.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuju najmanje tri (3) člana Upravnog odbora.
Upravni odbor donosi odluke većinom glasova nazočnih članova Upravnog odbora, osim u slučajevima biranja i razrješavanja Upravitelja/ice Zaklade i odlučivanja o prestanku Zaklade kada odlučuje natpolovičnom većinom od ukupnog broja članova Upravnog odbora.
Upravni odbor svoje odluke dostavlja osobama na koje se te odluke odnose. Ukoliko sa sadržajem odluke Upravnog odbora treba upoznati širu javnost, odluke se objavljuju u javnim glasilima.

 

Članak 15.

Upravni odbor Zaklade:

 •     donosi Statut Zaklade i druge opće akte, njihove izmjene i dopune,
 •     tumači Statut Zaklade i druge opće akte Zaklade,
 •     donosi odluku o izboru/razrješenju člana Upravnog odbora sukladno članku 11. stavku 2. ovog Statuta
 •     na prijedlog Zakladnika odlučuje o izboru i razrješenju Upravitelja/ice Zaklade,
 •     prihvaća godišnji plan rada i izvješća Upravitelja/ice o radu i poslovanju Zaklade,
 •     donosi odluku o dodjeljivanju potpore Zaklade, te o prestanku dodjeljivanja potpore Zaklade,
 •     podnosi izvješća nadležnim tijelima i institucijama,
 •     odlučuje o primitku donacija i drugih prihoda u osnovnu imovinu Zaklade,
 •     odlučuje o poduzimanju aktivnosti usmjerenih na povećanje imovine Zaklade,
 •     odlučuje o promjeni načina korištenja zakladne imovine,
 •     obavlja sve druge poslove koji se tiču nadzora i upravljanja Zakladom.

 

Članak 16.

Upravni odbor krajem svake godine utvrđuje za sljedeću godinu koji će se dio Zaklade unijeti u osnovnu imovinu Zaklade, a koji će se dio utrošiti za zakladne namjene.

 

Članak 17.

Članovi Upravnog odbora svoju dužnost obavljaju dobrovoljno.
Članovi Upravnog odbora imaju pravo na podmirenje prijeko potrebnih stvarnih troškova koji nastanu u obavljanju njihove dužnosti.

 

Članak 18.

Upravitelj/ica Zaklade:

 •     zastupa Zakladu,
 •     odgovoran/na je za zakonitost rada Zaklade,
 •     saziva, utvrđuje dnevni red i predsjedava sjednicama Upravnog odbora, sukladno odredbama Statuta bez prava glasa,
 •     vodi poslove Zaklade sukladno odlukama Upravnog odbora,
 •     upravlja poslovima i i donosi dokumente iz operativnog dijela poslova Zaklade o čemu izvještava Upravni odbor i Zakladnika,
 •     predlaže Upravnom odboru akte Zaklade,
 •     predlaže Upravnom odboru financijski plan i završni račun,
 •     podnosi izvješća Upravnom odboru o stanju poslova i financijskom stanju Zaklade,
 •     podnosi Središnjem uredu za upravu na odobrenje Statut Zaklade i njegove izmjene i dopune,
 •     zajedno sa Zakladnikom daje prijedlog za prestanak rada Zaklade Ministarstvu uprave
 •     obavlja i druge poslove sukladno odredbama Statuta i drugim propisima koji nisu izričito povjereni drugim tijelima Zaklade.

Mandat upravitelja/ice Zaklade traje četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.
Upravni odbor može odlučiti da upravitelj/ica Zaklade ne može sudjelovati u radu Upravnog odbora o pitanjima koja se tiču njegovog radnog statusa u Zakladi.

 

Članak 19. 

Upravitelj Zaklade može dati drugoj osobi pisanu punomoć za sklapanje određenih vrsta ugovora i poduzimanje drugih pravnih radnji, odnosno za sklapanje pojedinačno određenih ugovora i poduzimanje drugih pojedinačno određenih pravnih radnji.

 

Članak 20.

Član Upravnog odbora ili drugog tijela Zaklade ne može glasovati, odnosno odlučivati o pitanjima u kojima on, njegov bračni drug, njegov usvojitelj ili usvojenik, njegov srodnik po krvi u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, te njegov srodnik po tazbini do drugog stupnja, ima imovinski interes, niti o pitanjima koja se odnose na pravnu osobu čiji je član, u čijem upravljanju sudjeluje, ili u koji ima imovinski interes.
Član Upravnog odbora ili drugog tijela Zaklade obvezan je prijaviti Upravitelju/ici , sukob interesa iz stavka 1. ovoga članka koji mu je poznat ili mu je morao biti poznat, najkasnije prije glasovanja o pitanju iz stavka 1. ovoga članka.

 

V FINANCIJSKO POSLOVANJE
Članak 21.

Financijska godina Zaklade počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine.
Po okončanju financijske godine Upravitelj/ica je dužan/na državnim tijelima podnijeti odgovarajuća izvješća te o tome izvijestiti Upravni Odbor Zaklade sukladno odredbi članka 31. stavka 3. Zakona o zakladama i fundacijama.

 
VI OBAVLJANJE PRAVNIH POSLOVA
Članak 22.

Za sklapanje pravnih poslova kojima se osnovna imovina Zaklade otuđuje, umanjuje ili opterećuje, potrebna je prethodna suglasnost nadležnog tijela državne uprave.
Odluku o pravnim poslovima tekuće naravi (mjesečne isplate režijskih i drugih tekućih troškova i sl.) i odluku o pravnim poslovima kojima se povećava imovina Zaklade, Upravni odbor donosi samostalno.
Odluku o raspolaganju plodovima osnovne imovine Zaklade Upravni odbor donosi uz suglasnost Zakladnika.
Za sklapanje pravnih poslova koji predstavljaju rizik za imovinu Zaklade (ulaganje u kupnju dionica ili udjela u pravnoj osobi i sl.), potrebna je prethodna suglasnost nadležnog tijela državne uprave u skladu s važećim propisima.

 

VII  PRESTANAK ZAKLADE
Članak 23.

 Zaklada prestaje ako se vrijednost imovine smanji do te mjere da preostala imovina nije dostatna za trajno ostvarivanje svrhe Zaklade.
 

Članak 24.

U slučaju prestanka Zaklade preostala imovina Zaklade pripada Zakladniku.
 

VIII  ODGOVORNOST ZAKLADE
Članak 25.

 Za obveze u poslovanju Zaklada odgovara cijelom svojom imovinom.
 Gubici Zaklade pokrivaju se iz sredstava Zaklade.
 

IX   KORISNICI SREDSTAVA ZAKLADE
Članak 26.

 Korisnici sredstava Zaklade su sve pravne i fizičke osobe u skladu sa zakladnom svrhom.
 

X  ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 27.

 Ovaj Statut  stupa na snagu nakon što ga odobri nadležno državno tijelo.

 

 

 

Upraviteljica Zaklade :
Rada Mužinić
 

U Splitu, 21. srpnja 2014.g.